Valmanifest 2018-2022

Valmanifest Torsbymoderaterna – valet 2018

Kommunalt handlingsprogram Moderaterna Torsby kommun.
Detta är fortfarande vår politik, därför finns informationen kvar på hemsidan.

Alla- behövs för en framtid i Torsby!

Torsby är och ska fortsatt vara en bra kommun att bo i! Vi moderater vill verka för utveckling av vår kommun men även bevara det som idag fungerar bra. För att människor och företag i framtiden ska vilja etablera sig och stanna kvar i Torsby är det viktigt att den politik som förs verkar för de rätta prioriteringarna. För oss moderater är det självklart att kommunen ska garantera medborgarna en bra skolgång, en trygg omsorg i alla skeden och ge de rätta förutsättningarna för ett bra näringslivsklimat.
Våra ledord är kvalitet, mångfald och valfrihet!

En stabil ekonomi

För oss moderater är det viktigt att vår kommun har en stabil ekonomi med en budget i balans och att kommunens verksamheter strävar efter hög effektivitet.

Demokrati

Vi ser det som viktigt av demokratisk ordning att Torsby kommun behåller sin nuvarande organisation och sitt nuvarande antal mandat i våra kommunala styrelser och nämnder.

En trygg och värdig skolgång

Från en tidig start i förskolan till den sista dagen på gymnasiet ska man som elev i Torsby Kommun känna trygghet och stöttning från skolan. Pedagogik och små barngrupper i förskolan ska bidra till att alla barn blir sedda och får den hjälp de behöver. Kommunens skolor ska vara trygga miljöer för våra elever och personal.
Kommunens skolor ska ge rätt förutsättningar för framtiden!

Omsorg med valfrihet och kvalitet

Äldreomsorgen i Torsby Kommun ska präglas av kvalitet, valfrihet och mångfald.
En självklarhet för oss moderater är att valfriheten i Torsby Kommun måste bli större. Vår utgångspunkt är att det är individen själv som avgör vad som är bra kvalitet, inte politikerna! Moderaterna säger därför Ja till fler aktörer inom omsorgen i Torsby!

En modern kunskapsskola för alla – från liten till stor

Första tiden i skolvärlden

Moderaterna är tydliga med att alla Torsbys skolor ska ge förutsättningar för en bra framtid. Allt börjar i förskolan. Vi vill verka för att barngrupperna inte blir för stora. God beredskap för att tillmötesgå behoven.

En trygg grundskola

Torsby Kommun har bra grundskolor, och vår ambition är att stärka elevernas vilja att prestera. Vårt mål är att alla grundskoleelever ska ha betyg i alla ämnen och vara behöriga till gymnasiet när de lämnar grundskolan. Moderaterna kommer därför arbeta för att de elever som saknar de rätta förutsättningar för en bra studiemiljö ska få rätt hjälp. Därför måste skolan arbeta, tillsammans med föräldrarna, för att analysera elevernas förmåga och därefter sätta in nödvändiga åtgärder för att stärka elevernas arbete för att nå studiemålen. En investering i skolan är en investering för framtiden! För oss är kvalitén i undervisningen av vikt och vi vill verka för elevernas bästa

Ett modernt gymnasium

Stjerneskolan är en gymnasieskola med hög kvalitet och som har ett gott rykte ute i Sverige. Skolan är nyckeln till ett jobb, eller fortsatta studier. Moderaterna vill därför värna denna utmärkta skola. Stjerneskolan måste utveckla och förbättra sina kontakter med näringslivet.
För att Stjerneskolan fortsättningsvis ska vara den attraktiva och högkvalitativa skola den är idag måste kommunen börja samarbeta med närliggande kommuner för att vi även i framtiden ska kunna erbjuda ett varierat och brett utbud till vara kommande elever.
Vi vill arbeta för en delvis förändrad organisation. Med fristående styrning i samarbete med lokala näringslivet och vårdinrättningar detta med syfte att tillgodose vår kommuns kompetensbehov.

En god hälsa och nolltolerans mot mobbning

Alla elever som studerar på en skola i Torsby kommun ska känna trygghet och ha en bra arbetsmiljö. När det gäller mobbning föreslår Moderaterna att skolorna ska arbeta med att kartlägga var i skolan eller på skolgården som mobbning förekommer, för att enklare kunna sätta in direkta åtgärder som till exempel rastvakter. Vidare måste skolorna erbjuda tätare hälsosamtal för att eleverna ska få ökade möjligheter till hjälp och stöttning.

Lärarnas status

Moderaterna vill höja statusen på läraryrket genom att uppmuntra till kompetensutveckling. Löneverktyget är en viktig del för att rekrytera och att kunna behålla lärare i vår kommun.

Moderaterna i Torsby ska verka för att:

 • Elever får det rätta stödet av skolan.
 • Stärka kontakten mellan skola och näringsliv
 • Stärka kontakten mellan vårdnadshavare och skola.
 • Stärka samarbetet med grannkommuner/regionen

En trygg omsorg med valfrihet

Valfrihet inom omsorgen

För Moderaterna är det självklart att varje individ ska få bestämma så mycket som möjligt över sig själv, detta gäller även inom omsorgen. Moderaterna ställer sig positiv till att fler aktörer än kommunen ska få möjlighet att erbjuda vård och omsorg.

Kompetensutveckling

Genom välutbildade och kunniga medarbetare i omsorgen skapar vi en tryggare tillvaro, för både personal och vårdtagare. Moderaterna ska därför aktivt arbeta för att kompetensutveckling inom omsorgen ska prioriteras högt. Som exempelvis inom demens och psykiatri.

Separata demensavdelningar

Vi vill bibehålla och utveckla kvalitén på våra separata demensboende. För att kunna ge en god omsorg för allas behov av hjälp, är det viktigt med flexibilitet för lösningar och anpassningar.
Vi vill se en särskild utveckling på demensvården i särskilda boenden i Fryksdalen enligt konceptet ”Ängen” på Dalbygården i Sysslebäck.

Moderaterna i Torsby ska verka för att:

• Öka valfriheten inom vården för vårdtagare och personal.
• Förbättra matsituationen inom omsorgen.
• Vi vill uppmuntra kompetenshöjning där behov finns.

Undersköterskeutbildning

Gymnasiets undersköterskeutbildning bör bibehållas och utvecklas för att täcka framtida behov. Vi vill verka för ett större samarbete mellan utbildningen och socialförvaltningen samt vår region.
Vi vill också verka för ett samarbete med landstinget i samband med rekrytering och utbildning inom vård och omsorgssektorn.

Ett företagsvänligare Torsby med en modern arbetsmarknad

Alla förtjänar att ha ett jobb att gå till

Torsby Kommun, och resten Sverige, möter nu en ny typ av arbetsmarknad med ökad konkurrens. Krav på ökad flexibilitet och utbildningen blir allt viktigare.

Torsby ska vara en företagsvänlig kommun

Moderaterna vill fortsätta att arbeta för utveckling av företagsklimatet. Därför är det viktigt att kommunen arbetar för att förbättra sin relation och kommunikation till de lokala företagen, och samtidigt arbetar aktivt för nyetableringar.
Kommunen måste verka för att minska regelbördan och korta byggprocesser, samt avsätta mark för framtida företagsetableringar i Torsby. På så sätt kan företag och Torsby växa. Vi vill arbeta för att Torsby företagsfastigheter AB (företagshotell) förverkligas i syfte att kunna erbjuda lokaler både för nyetablering och till befintliga företag. Detta gör att fler företag ges möjligheten att etablera sig och växa i Torsby.

Norge

Under de senaste åren har fler och fler norska företag etablerat sig i Värmland, och Torsby. Detta får stora positiva effekter för Torsby. Med tanke på Torsby Kommuns förutsättningar vill Moderaterna därför fortsätta arbeta för att fler norska företag ska nyetablera sig och växa i Torsby. Till detta vill Moderaterna arbeta för en upprustning av E16 till Norge samt att tullstationen i Vittjärn återöppnas.

Bevara och utveckla Torsby Flygplats och Frykdalsbanan

Moderaterna är övertygade om att en flygplats i Torsby är positivt för kommunen och näringslivet. Flygplatsen ska därför bevaras och utvecklas skapa förutsättningar för fler aktörer och verksamheter inom flygsektorn (inte enbart flyglinjen Torsby Arlanda).
Moderaterna vill också arbeta för att tågtrafiken på Frykdalsbanan utvecklas i syfte att minska restiden till bl.a. Karlstad, men också arbeta för att några avgångar stannar vid de mindre stationerna. Vi vill verka för fortsatta timmertransporter efter järnvägen.

Moderaterna i Torsby ska verka för att:

 • Torsby kommun aktivt söker nyetableringar.
 • Avsätt mark för företagens framtida nyetableringar inom Torsby Kommun.
 • Vi vill verka för att lokaler för företagande i kommunen iordningställs
 • Fortsätta arbeta för ett bättre samarbete med Norge.
 • Bevara och utveckla flygplatsen
 • Utveckla trafiken på Fryksdalsbanan

En föregångskommun för miljö och infrastruktur

Energi

Moderaterna är i grunden positiva till förnyelsebar energi. Vi vill undersöka möjligheten till att använda solenergi där det är möjligt i kommunala fastigheter. Vi är i grunden positiva till vindkraft, men vid beslut om etablering i framtiden bör det tas hänsyn till miljö- och kulturella aspekter.

Infrastruktur

Moderaterna anser att Torsby kommun måste bli bättre på långsiktigt tänkande när det gäller byggnation och renovering. Vi vill sträva efter långsiktiga lösningar i tänkande vid disponering av kommunens egna lokaler.
När gäller vägarna har Moderaterna lyssnat in vad Torsbys invånare tycker och förslår därför att det inte ska byggas fler ”fartgupp”. Istället anser Moderaterna att andra typer av farthinder i framtiden ska byggas, dels för att minimera risken för skador på fordon och dels ur miljösynpunkt. Samt med hänsyn till höga underhållskostnader.
I ett steg att minimera risken för olyckor och underlätta trafikflödet föreslår Moderaterna att osäkra korsningar i kommunen ska ersättas med cirkulationsplatser.

Moderaterna i Torsby ska verka för att:

 • Vi är i positiva till förnyelsebar energi.
 • Minska resursslöseri när det gäller byggnationer och renoveringar.
 • Andra typer av farthinder ska prioriteras framför ”fartgupp”.
 • Ersätta farliga korsningar med cirkulationsplatser.

Torsby ska vara en kommun med ett bra fritidsutbud

Idrottshall Torsby

Vi är i nuläget beredda att pröva förslaget till en ny idrottshall vid Torsby sportcenter.

Breddidrott i idrottsföreningar.

I ett steg att få fler barn, ungdomar och äldre personer aktiva och förbättra hälsan vill vi uppmuntra breddningen av utbudet på olika aktiviteter.

Värna om Torsby Kommuns historia

Lokalhistoria är något som börjar bli allt mer populärt. På sociala medier flödar det gamla bilder över Torsby. I våra affärer kan vi finna allt fler böcker som handlar om Torsbys historia. Moderaterna tycker det är viktigt att kommunen stöder det här intresset som finns hos Torsbyborna och också arbetar för att bevara vår lokala historia. Därför är Moderaternas förslag att kommunen, tillsammans med lokala författare/historieprofiler och andra intresserade, arbetar för att samla in historia och material om Torsby, i syfte att Torsbys historia ska vara väl bevarad.

Moderaterna i Torsby ska verka för att:

 • Vi vill uppmuntra breddningen av utbudet på olika aktiviteter.
 • Vi vill integrera kultur och fritid under barn och utbildningsförvaltningen
 • Torsby Kommun arbetar för att bevara lokalhistoria,