Ett brett näringsliv

Ett företagsvänligare Torsby med en modern arbetsmarknad

Alla förtjänar att ha ett jobb att gå till

Torsby Kommun, och resten Sverige, möter nu en ny typ av arbetsmarknad med ökad konkurrens. Krav på ökad flexibilitet och utbildningen blir allt viktigare.

Torsby ska vara en företagsvänlig kommun

Moderaterna vill fortsätta att arbeta för utveckling av företagsklimatet. Därför är det viktigt att kommunen arbetar för att förbättra sin relation och kommunikation till de lokala företagen, och samtidigt arbetar aktivt för nyetableringar.
Kommunen måste verka för att minska regelbördan och korta byggprocesser, samt avsätta mark för framtida företagsetableringar i Torsby. På så sätt kan företag och Torsby växa. Vi vill arbeta för att Torsby företagsfastigheter AB (företagshotell) förverkligas i syfte att kunna erbjuda lokaler både för nyetablering och till befintliga företag. Detta gör att fler företag ges möjligheten att etablera sig och växa i Torsby.

Norge

Under de senaste åren har fler och fler norska företag etablerat sig i Värmland, och Torsby. Detta får stora positiva effekter för Torsby. Med tanke på Torsby Kommuns förutsättningar vill Moderaterna därför fortsätta arbeta för att fler norska företag ska nyetablera sig och växa i Torsby. Till detta vill Moderaterna arbeta för en upprustning av E16 till Norge samt att tullstationen i Vittjärn återöppnas.

Bevara och utveckla Torsby Flygplats och Frykdalsbanan

Moderaterna är övertygade om att en flygplats i Torsby är positivt för kommunen och näringslivet. Flygplatsen ska därför bevaras och utvecklas skapa förutsättningar för fler aktörer och verksamheter inom flygsektorn (inte enbart flyglinjen Torsby Arlanda).
Moderaterna vill också arbeta för att tågtrafiken på Frykdalsbanan utvecklas i syfte att minska restiden till bl.a. Karlstad, men också arbeta för att några avgångar stannar vid de mindre stationerna. Vi vill verka för fortsatta timmertransporter efter järnvägen.

Moderaterna i Torsby ska verka för att:

  • Torsby kommun aktivt söker nyetableringar.
  • Avsätt mark för företagens framtida nyetableringar inom Torsby Kommun.
  • Vi vill verka för att lokaler för företagande i kommunen iordningställs
  • Fortsätta arbeta för ett bättre samarbete med Norge.
  • Bevara och utveckla flygplatsen
  • Utveckla trafiken på Fryksdalsbanan