En modern skola

En kunskapsskola för alla – från liten till stor

Första tiden i skolvärlden

Moderaterna är tydliga med att alla Torsbys skolor ska ge förutsättningar för en bra framtid. Allt börjar i förskolan. Vi vill verka för att barngrupperna inte blir för stora. God beredskap för att tillmötesgå behoven.

En trygg grundskola

Torsby Kommun har bra grundskolor, och vår ambition är att stärka elevernas vilja att prestera. Vårt mål är att alla grundskoleelever ska ha betyg i alla ämnen och vara behöriga till gymnasiet när de lämnar grundskolan. Moderaterna kommer därför arbeta för att de elever som saknar de rätta förutsättningar för en bra studiemiljö ska få rätt hjälp. Därför måste skolan arbeta, tillsammans med föräldrarna, för att analysera elevernas förmåga och därefter sätta in nödvändiga åtgärder för att stärka elevernas arbete för att nå studiemålen. En investering i skolan är en investering för framtiden! För oss är kvalitén i undervisningen av vikt och vi vill verka för elevernas bästa

Ett modernt gymnasium

Stjerneskolan är en gymnasieskola med hög kvalitet och som har ett gott rykte ute i Sverige. Skolan är nyckeln till ett jobb, eller fortsatta studier. Moderaterna vill därför värna denna utmärkta skola. Stjerneskolan måste utveckla och förbättra sina kontakter med näringslivet.
För att Stjerneskolan fortsättningsvis ska vara den attraktiva och högkvalitativa skola den är idag måste kommunen börja samarbeta med närliggande kommuner för att vi även i framtiden ska kunna erbjuda ett varierat och brett utbud till vara kommande elever.
Vi vill arbeta för en delvis förändrad organisation. Med fristående styrning i samarbete med lokala näringslivet och vårdinrättningar detta med syfte att tillgodose vår kommuns kompetensbehov.

En god hälsa och nolltolerans mot mobbning

Alla elever som studerar på en skola i Torsby kommun ska känna trygghet och ha en bra arbetsmiljö. När det gäller mobbning föreslår Moderaterna att skolorna ska arbeta med att kartlägga var i skolan eller på skolgården som mobbning förekommer, för att enklare kunna sätta in direkta åtgärder som till exempel rastvakter. Vidare måste skolorna erbjuda tätare hälsosamtal för att eleverna ska få ökade möjligheter till hjälp och stöttning.

Lärarnas status

Moderaterna vill höja statusen på läraryrket genom att uppmuntra till kompetensutveckling. Löneverktyget är en viktig del för att rekrytera och att kunna behålla lärare i vår kommun.

Undersköterskeutbildning

Gymnasiets undersköterskeutbildning bör bibehållas och utvecklas för att täcka framtida behov. Vi vill verka för ett större samarbete mellan utbildningen och socialförvaltningen samt vår region. Vi vill också verka för ett samarbete med landstinget i samband med rekrytering och utbildning inom vård och omsorgssektorn.

Moderaterna i Torsby ska verka för att:

  • Elever får det rätta stödet av skolan.
  • Stärka kontakten mellan skola och näringsliv
  • Stärka kontakten mellan vårdnadshavare och skola.
  • Stärka samarbetet med grannkommuner/regionen