Politisk ordlista

Det finns många ord och begrepp i det politiska språket. En del förekommer ofta och andra mer sällan. Gemensamt för begreppen är att de ofta inte tillhör de ord som vi använder till vardags. Till hjälp för att lättare förstå protokoll och handlingar finns denna ordlista. I listan kan du hitta förklaringar på begrepp som till exempel kan förekomma i protokoll från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och på kommunens hemsida.

Acklamation
Mötesteknisk term som innebär att beslut fattas utan votering på basis av ja- eller nejröster från mötesdeltagarna. Ordföranden avgör om ja- eller nejröster överväger och fastställer beslutet med ett klubbslag. Har inte votering begärts innan klubban fallit, är beslutet fattat med acklamation.

Ajournera
Att tillfälligt avbryta ett sammanträde eller skjuta upp det till en senare tidpunkt.

Aktiebolag
Bolag grundat på aktier. Även vissa verksamheter inom kommunen kan drivas i aktiebolagsform. Inom Torsby kommun drivs bland annat bolagen Torsby Utveckling AB (TUAB), Torsby Bostäder AB, Torsby Flygplats AB, Fritid i Nordvärmland AB och Torsby Förvaltnings AB.

Allmänna handlingar
En handling som har kommit in till en myndighet eller upprättats vid en myndighet och förvaras där. Allmänna handlingar ska enligt offentlighetsprincipen vara tillgängliga för alla att ta del av, om sekretess inte föreligger.

Allmänna val
Val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige, som hålls i hela landet vart fjärde år (den tredje söndagen i september). Extra val till riksdagen kan hållas mellan två ordinarie val. Val till Europaparlamentet hålls vart femte år.

Arbetsutskott
Förkortas vanligtvis AU. Arbetsutskottet består av en mindre grupp förtroendevalda som utsetts att främst bereda ärenden inför beslut i nämnden. Val till arbetsutskott sker genom proportionella val.

Arkivera
Lägga handlingar i arkivet för långtidsförvaring.

Arvode
Ekonomisk ersättning för förtroendevalda för politiskt utfört arbete. Ersättningens storlek beslutas av kommunfullmäktige.

Avslå ärendet
Att avgöra ett ärende i sak genom att säga nej till det som begärs.

Avstå
När det är omröstning i kommunfullmäktige eller någon nämnd kan en ledamot välja att inte rösta.

Beredning
Sammanfattande begrepp för att förbereda, utreda och arbeta med ett ärende innan det går till beslut. Man tar in de uppgifter som behövs för att ett ärende skall kunna gå till beslut. Ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige ska först ha behandlats i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige får dock behandla valärenden utan föregående beredning.

Beslut
De flesta beslut tas med enkel majoritet, det vill säga av mer än hälften av de röstande.

Bordlägga
Beslut att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till ett senare sammanträde. Ett bordlagt ärende ska behandlas på nästa sammanträde om inte fullmäktige eller nämnden beslutar något annat. Under tiden får ärendet inte beredas ytterligare.

Budget
Den ekonomiska planeringen. Sker vanligtvis på årsbasis.

Dagordning
Dagordning är en i förväg uppgjord planering av ett sammanträde. Den innehåller en förteckning över alla ärenden och övriga frågor som ska behandlas vid ett sammanträde.

Debatt
En i förväg planerad diskussion där människor med olika åsikter deltar.

Delegera
Att delegera innebär att överlåta beslutanderätten till någon annan. En nämnd kan delegera till utskott, en ledamot eller ersättare i nämnden eller anställd i kommunen att fatta beslut på nämndens vägnar. Delegationsbesluten ska anmälas till nämnden. Typen av delegationsärenden finns uppräknade i nämndens delegationsordning.

Demokrati
Ordet demokrati kommer från grekiskan och betyder folkmakt. ”Demos” på grekiska betyder folk och ”kratos” betyder makt. Demokrati är alltså ett styrelseskick där makten ligger hos folket.  Den svenska demokratin är en representativ demokrati, vilket innebär att besluten fattas genom valda ombud i beslutande församlingar såsom riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Det innebär att huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna.

Diarium
Ett register som är upprättat i tidsföljd över inkomna och expedierade ärenden. Varje ärende som diareiförs får ett löpnummer.

Ersättare
Om en ledamot helt eller delvis inte kan närvara vid ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ersättare kallas även för suppleant.

Expedieras
Handling som sänts iväg till någon.

Fackman
Person som är expert inom ett speciellt ämnesområde.

Facknämnd
Nämnd som arbetar inom ett ämnesområde.

Fråga
En fråga är en möjlighet för ledamöterna i kommunfullmäktige att inhämta sakupplysningar. Den kan riktas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt till kommunalråd. En fråga skall ha ett bestämt innehåll och den får vara försedd med en kort inledande förklaring. Bara frågeställaren och den som ska svara på frågan får delta i en eventuell följande diskussion.

Fullmäktigegrupp
Samtliga partiers grupper med fullmäktigeledamöter och ersättare, eventuellt kompletterade med andra förtroendevalda. Sammanträder före fullmäktigemötet.

Föredragande
Den som i fullmäktige, nämnd eller styrelse presenterar ett ärende.

Föredragningslista
Förteckning över de ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde. Handlingarna till sammanträdet innehåller allt övrigt underlag som behövs för beslutet.

Förtroendevald
En person som har fått sitt politiska uppdrag av väljarna eller av en politisk församling.

Förvaltning
Det finns en förvaltning under varje nämnd och där arbetar (opolitiska) tjänstemän. Förvaltningen har till uppdrag att ta fram underlag till och utföra nämnds eller styrelses beslut.

Gruppledare
Ledare i fullmäktiges partigrupper.

Handling
Föremål som innehåller information av något slag. Det kan exempelvis vara skrift på ett papper, en ljudupptagning eller en datafil.

Handläggare
Tjänstemän som bereder och presenterar ett ärende samt skriver förslag till beslut.

Hemställa
Att formellt begära något.

Inhibition
Inhibera betyder inställa. Inhibitionsbeslut är en särskild form av beslut som innebär att underinstanstens beslut inte ska verkställas eller inte ska gälla, i avvaktan på att överinstansen avgör ärendet.

Inkommen
När handling anlänt till myndighet eller kommit behörig tjänsteman/politiker tillhanda.

Interimistiskt beslut
Ett beslut som gäller tills vidare, det vill säga till dess det slutgiltiga beslutet fattas.

Interpellation
En interpellation är en skriftlig fråga som får ställas av ledamöterna och riktas till ordförande i nämnd, en fullmäktigeberedning samt till kommunalråd. Svaret på interpellationen skall vara skriftligt och det bör ges senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes. Syftet med interpellationer är att få igång en debatt i kommunfullmäktige.

Justering
Ett protokoll ska justeras. Vid varje sammanträde utses någon att justera protokollet. Personen sätter sitt namn på det färdiga protokollet för att intyga att protokollet korrekt berättar vad som skedde på sammanträdet.

Jäv
Jäv är när någon av ledamöterna i fullmäktige eller i nämnderna är personligen berörd av ett ärende. En ledamot som är jävig får inte delta i handläggningen av ett ärende. Det finns olika grunder för jäv nämligen sakägar-, intresse- och släktskapsjäv, ställföreträdarjäv, tillsynsjäv, ombudsjäv, delikatessjäv.

Kommunallag
Författning som grundläggande reglerar verksamheten för kommuner och landsting.

Kommunalråd
Politiskt vald ledare för den kommunala politiska verksamheten. Torsby kommun har ett kommunalråd som representerar den politiska majoriteten i kommunfullmäktige.

Kommunkansliet
Den förvaltning som är direkt underställd kommunstyrelsen.

Kommunalskatt
En proportionell inkomstskatt som betalas av varje skattepliktig person i den kommun där denne är folkbokförd.

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i en kommun, alltså kommunens ”riksdag”. Kommunfullmäktige är den enda delen av kommunen som väljs direkt av medborgarna, och det sker i val vart fjärde år. Kommunfullmäktige i Torsby består av 31 ordinarie ledamöter och 20 ersättare. Ärenden som kommunfullmäktige fattar beslut om är bland annat ärenden som rör mål och riktlinjer för de kommunala verksamheterna, kommunens budget, den kommunala skattesatsen, taxor och avgifter, stora investeringar, stadsplanering och andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Kommunstyrelse
Kommunstyrelsen är kommunens ”regering” och är också politisk nämnd för kommunledningskontoret och ekonomikontoret. Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och lika många ersättare. Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamhet och har uppsikt över övriga nämnders och kommunala företags verksamhet samt över kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Kommunala bolag  
Vissa kommunala verksamheter drivs i form av kommunala bolag. Såväl styrelse som revisorer i bolagen utses av kommunfullmäktige. De kommunala bolagen i Torsby är; Torsby Utveckling AB (TUAB), Torsby Bostäder AB, Torsby Flygplats AB, Fritid i Nordvärmland AB, Torsby Förvaltnings AB.

Kungörelse
Kungörelse betyder offentligt meddelande, tillkännagivande. Inför varje kommunfullmäktigesammanträde upprättas en kungörelse. Kungörelsen innehåller uppgifter om tid och plats för sammanträdet samt om de ärenden som ska behandlas och den tjänar som dagordning för kommunfullmäktiges sammanträde. Kungörelsen ska minst en vecka före sammanträdet anslås på kommunens anslagstavla (i kommunhuset), lämnas till ledamöterna och ersättarna samt annonseras i de ortstidningar som fullmäktige beslutat om.

Ledamot
Vald ordinarie representant i kommunfullmäktige, nämnd eller styrelse.

Lekman
Person som inte är fackman.

Majoritet
Mer än 50 procent av ledamöterna i fullmäktige, styrelser och nämnder eller 50 procent plus ordförandens utslagsröst. Om det blir lika vid en votering har alltså ordföranden en utslagsröst. Ordföranden måste rösta.

Mandat
Uppdrag att för sitt partis räkning förfoga över en plats i exempelvis kommunfullmäktige. Uppdraget fördelas proportionellt.

Mandatperiod
De fyra åren mellan valen. Mandatperioden för fullmäktige börjar den 1 november valåret och mandatperiod för övriga styrelser och nämnder börjar nästkommande 1 januari.

Medborgarförslag
Den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun har rättighet att väcka ärenden i kommunfullmäktige via medborgarförslag.

Motion
I politiska sammanhang är en motion ett skriftligt förslag från en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige. En motion leder alltid till att kommunfullmäktige tar ställning till ärendet genom att fatta beslut.

Mötesteknik
En uppsättning regler som styr sättet att sammanträda på.

Nominering
Namnförslag från enskild eller förening på person som ska väljas till kommunalt förtroendeuppdrag eller internt styrelseuppdrag.

Nämnd
En politisk nämnd inom kommunen består av ett visst antal ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. För varje verksamhetsområde i kommunen finns det en ansvarig nämnd. Antalet ledamöter i nämnderna varierar. Kommunstyrelsen har 11 ledamöter övriga nämnder har mellan 5 och 15 ledamöter.  Nämnderna beslutar om verksamheten inom sina respektive områden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs.

Offentlighetsprincipen
Principen att alla medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar i enlighet med tryckfrihetsförordningen.

Opposition
Politiskt parti eller politiska partier som ej kan få majoritet.

Presidium
Ett presidium består av de ledande i en förening eller ett offentligt organ. Kommunfullmäktiges presidium består av kommunfullmäktiges ordförande samt två vice ordförande.

Partigrupp
Varje partis ledamöter och suppleanter i fullmäktige samt i styrelser och nämnder.

Partidistrikt
Sammanslutning av partiföreningar i ett län.

Primärkommun
Sverige är indelat i 290 stycken primärkommuner. Man skiljer på borgerliga primärkommuner (kommuner) och kyrkliga primärkommuner (församlingar).

Proportionell
Representation i förhållande till antalet erhållna röster.

Proportionella val
Valsystem för att fördela mandat mellan partier i allmänna val i proportion till partiernas röstetal.

Proposition
Formellt förslag till beslut vid omröstning enligt mötestekniska regler. Proposition är ett annat ord för förslag.

Propositionsordning
En propositionsordning är en uppställning av de olika förslagen till beslut vid en omröstning. Om det finns mer än två förslag till beslut i ett ärende kan det ha stor betydelse i vilken ordning förslagen ställs mot varandra.

Protokoll
Skriftlig redogörelse för vad som sker och vilka beslut, förslag, omröstningar och reservationer som tas under ett sammanträde.

Protokollsanteckning
En ledamot kan exempelvis få antecknat till protokollet att denne inte deltar i beslutet.

Promemoria (PM)
Promemoria förkortas vanligtvis PM och är en kortfattad redogörelse eller ett kortfattat direktiv som ibland är baserade på minnesanteckningar.

Remiss
Ett ärende skickas på remiss för att exempelvis nämnder och styrelser ska få lämna sina synpunkter kring detta innan det tas upp för beslut.

Reservation
En ledamot eller tjänstgörande ersättare kan reservera sig mot ett beslut. Reservationen kan antingen vara muntlig eller skriftlig och markerar ledamotens ogillande mot förslaget.

Röstlängd
Förteckning över röstberättigade personer.

Rösträtt
Röstberättigad är svensk medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och finns upptagen i röstlängd. Utländska medborgare som bott i Sverige i tre år och fyllt 18 år har rösträtt i kommunal- och landstingsval men inte i riksdagsval.

Skrivelse
Redovisning av åtgärder eller uppfattning men utan förslag till beslut.

Styrelse
Politiskt vald församling som ansvarar för ett visst område, exempelvis kommunstyrelsen. Kan också vara ledningen för en förening eller ett bolag.

Suppleant
Ersättare i fullmäktige, styrelser och nämnder. Inträder som ordinarie ledamot när någon är borta.

Särskilt yttrande
En komplettering till beslut från en eller flera ledamöter som står bakom kommunfullmäktiges eller nämndens beslut, men som till protokollet vill framföra särskilda synpunkter.

Tilläggsyrkande
Tillägg till tidigare krav.

Tjänsteutlåtande
Bakgrund och förslag till beslut skrivet av en tjänsteman.

Upprättad handling
Handling som färdigställts, som exempelvis har slutbehandlats eller justerats.

Valberedning
Valda ledamöter som förbereder förslag på personer till styrelse och nämnder.

Valkrets
Ett geografiskt område för vilket ett bestämt antal mandat (platser) ska fördelas mellan partierna.

Votering
Votering innebär rösträkning. I första hand röstar fullmäktiges ledamöter genom att ropa ”ja” till det förslag man stöder. Om någon begär votering ska rösterna räknas.

Yrkande
Formellt förslag till beslut. Det vill säga att begära eller föreslå att den politiska nämnden skall besluta på ett visst sätt.

Yttrande
I sammanträdesteknisk mening är ett yttrande ett ställningstagande inför fattande av beslut från annan berörd instans än den som fattar beslutet.De flesta viktiga ärenden i en kommun är föremål för beredning och remiss, där de berörda nämnderna och kommunstyrelsen avger yttrande innan kommunfullmäktige fattar beslut.

Återremiss
Beslut att sända tillbaka ett ärende till den beredande nämnden för fortsatt beredning.

Ärende
Sakfråga som kommunfullmäktige eller nämnd ska fatta beslut om.

Ärendelista
Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde; föredragningslista.

Överklaga
Ett beslut av fullmäktige eller nämnd kan överklagas. Ett annat ord för detta är att kommunmedborgarna har besvärsrätt.

Denna ordlista har i stora delar kopierats från Avesta kommun